Hemeroteca > Número 126 > El blog com a eina didàctica en educació física: la percepció de l’alumnat

El blog com a eina didàctica en educació física: la percepció de l’alumnat

Joan Úbeda-Colomer, Joan Pere Molina Alventosa

Resum

Aquest treball estudia una experiència d’innovació en educació física basada en l’ús de l’edublog. L’objectiu de l’article és analitzar la percepció de l’alumnat sobre aquesta eina didàctica i les seves possibilitats educatives en el marc d’aquesta assignatura. La perspectiva metodològica adoptada ha sigut qualitativa i les dades s’han recollit a través de redaccions personals escrites per l’alumnat en les quals valoraven la innovació desenvolupada. Aquests documents s’han sotmès a una anàlisi categorial de contingut de caràcter inductiu. Els resultats evidencien una satisfacció elevada amb l’experiència d’ús del blog. Aquest és definit per les persones participants com un recurs didàctic innovador que resulta útil com a font d’informació i aprenentatge, alhora que permet un tractament més entretingut i amè dels continguts. En aquest sentit, destaquen l’interès, l’adequació i la rellevància dels temes tractats. A més a més, afirmen que el blog ha servit per estimular l’aprenentatge autònom i reflexiu, el pensament crític i la interacció amb els companys i companyes, així com per millorar la capacitat de redacció i argumentació. Les potencialitats assenyalades per l’alumnat en relació amb l’experiència d’innovació desenvolupada estan en consonància amb les identificades en la literatura existent i demostren la viabilitat d’utilitzar l’edublog en educació física. El treball conclou destacant la utilitat d’aquesta eina per implementar metodologies obertes i participatives que facin possible tractar continguts teòrics rellevants en la nostra matèria, sense que això impliqui una reducció del temps d’activitat motriu.

Paraules Clau

edublogs, educació física, TIC, aprenentatge cooperatiu

Return to Top ▲Return to Top ▲