Hemeroteca > Número 126 > Dimensió i perfil de les organitzacions de gestió d’instal·lacions esportives

Dimensió i perfil de les organitzacions de gestió d’instal·lacions esportives

Moisés Grimaldi Puyana, Patricia Ferrer Cano

Resum

La dimensió empresarial és un factor important per a la supervivència de les organitzacions i imprescindible per a l’anàlisi de la rendibilitat i competitivitat, així com una variable de gran influència en les estructures de les organitzacions esportives. La finalitat principal d’aquest estudi és aprofundir en les característiques i comportament de les organitzacions de gestió d’instal·lacions esportives espanyoles (OGIDE), per al qual es plantegen dos objectius de recerca. En primer lloc, la classificació de les OGIDE segons la seva forma jurídica, localització geogràfica i mida. En segon lloc, explorar l’evolució de les següents variables per al conjunt de les OGIDE objecte d’estudi: total d’actius, ingressos d’explotació i nombre de persones ocupades, diferenciant al seu torn els períodes corresponents a abans i després de la crisi del 2008 (primer període 2004-2008; segon període 2008-2012). Es pot concloure que la major part de les OGIDE són petites i microempreses, operen sota personalitat jurídica de societat limitada i estan localitzades principalment a Catalunya, Andalusia i Madrid. Com era d’esperar s’observa una evolució positiva en les variables objecte d’estudi durant el període comprès entre 2004-2008, sent aquesta tendència contrària després de la crisi, encara que amb valors mitjans superiors als recollits en 2004.

Paraules Clau

gestió, organitzacions, instal·lacions, esportives, mida

Return to Top ▲Return to Top ▲