Hemeroteca > Número 127 > Validació d’un qüestionari d’activitat física en nens i adolescents de diferents estrats socioeconòmics / Validation of a Physical Exercise Questionnaire in Children and Adolescents from Different Socioeconomic Strata

Validació d’un qüestionari d’activitat física en nens i adolescents de diferents estrats socioeconòmics / Validation of a Physical Exercise Questionnaire in Children and Adolescents from Different Socioeconomic Strata

Fernando Alberto Laíño, Claudio Jorge Santa María, Nelio Eduardo Bazán, Héctor Agustín Salvia, Ianina Tuñón

Resum

L’Enquesta del Deute Social Argentí (EDSA) és un instrument multipropòsit que recol·lecta dades de llars i persones en ciutats de l’Argentina. Posseeix un mòdul específic per estimar el compliment de drets de nens i adolescents, i aspectes del desenvolupament humà. S’aplica tots els anys en una mostra probabilística de 5.700 llars en grans aglomeracions urbanes. Es va desenvolupar un subapartat de 5 ítems que indaga sobre la freqüència setmanal i el temps de realització d’activitats físiques d’intensitats moderada i vigorosa (AFMV), i es construeix un índex per estimar si es compleix o no amb la recomanació d’almenys 60 minuts d’AFMV. L’objectiu va ser comprovar la validesa de criteri d’aquestes preguntes, en una mostra de nens i adolescents entre 7 i 17 anys (n = 151; 70 homes i 81 dones) de nivell socioeconòmic mitjà-alt i mitjà-baix. Els mesuraments del criteri es van obtenir per accelerometria. Els participants van portar un acceleròmetre CSA 7164 per 7 dies i l’adult referent va respondre l’EDSA de manera completa (incloent els 5 ítems d’activitat física). L’AFMV per accelerometria va correlacionar amb el temps d’activitat física diari mitjana (TAFD) (r = 0,22; p < 0,01). Si bé la correlació és baixa, es revelaria la validesa del criteri per estimar AFMV.

Paraules Clau

activitat física, qüestionari, validació, nen, adolescent

Return to Top ▲Return to Top ▲