Hemeroteca > Número 132 > Gènere i relació amb la pràctica de l’activitat física i l’esport

Gènere i relació amb la pràctica de l’activitat física i l’esport

Juan Granda Vera, Inmaculada Alemany Arrebola, Nahum Aguilar García

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és dissenyar un instrument de mesurament dels estereotips de gènere en l’activitat física i l’esport dels nens i adolescents espanyols. Per a aquest propòsit, es va lliurar un qüestionari a 593 alumnes d’edats compreses entre 9 i 13 anys. Aquest qüestionari ad hoc consta de 24 ítems agrupats en 5 dimensions. Tant la fiabilitat com la validesa es van analitzar mitjançant models d’equacions estructurals amb el programari LISREL 8.8. El valor d’a de Cronbach va ser de 0.899 i l’anàlisi factorial confirmatori va mostrar resultats molt satisfactoris (χ2/gl = 4.47, RMSEA = .059, CFI = 0.95; GFI = 0,92; RMR = .064). Els valors de fiabilitat i mitjana i variància composta mostren índexs acceptables. Per tant, l’instrument compleix amb tots els requisits tècnics per ser vàlid i fiable en el mesurament dels estereotips de gènere en l’activitat física i l’esport. És essencial, per promoure la igualtat i el respecte entre els nens en l’esport i l’activitat física des de la guarderia, desafiar els estereotips de gènere, especialment en l’ensenyament primari en el camp de l’educació física.

Paraules Clau

estereotips de gènere, educació física, educació primària

Return to Top ▲Return to Top ▲