Normes de publicació

Apunts. Educació Física i Esports és una revista científica multidisciplinària de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Espanya) que neix el 1985. La seva missió és la publicació d’articles originals de caràcter científic (més del 75% dels treballs editats procedeixen d’una investigació) dels àmbits de l’educació física i de les ciències de l’esport. S’edita en català (ISSN 0214-8757) i en castellà (ISSN 1577-4015) i també en versió electrònica (ISSN 2014-0983), aquesta última disponible a: www.revista-apunts.com. Tots els articles presentats se sotmeten a un procés de revisió externa anònima per parells (peer review). Per publicar en aquesta Revista és necessari que els autors coneguin i observin les instruccions següents:

La revista està estructurada en set seccions que juntament amb la Miscel·lània variable (Editorial/Apunts per al segle XXI. Opinió. Dona i esport. Rèpliques i cartes científiques. Resums de tesis doctorals) conformen els seus continguts habituals. Les ­seccions són les següents:

 1. Ciències humanes i socials – Fòrum “José María Cagigal”.
 2. Activitat física i salut.
 3. Educació física.
 4. Pedagogia esportiva.
 5. Preparació física.
 6. Entrenament esportiu.
 7. Gestió esportiva, oci actiu i turisme.

Per descarregar el document complet relacionat de la Normativa de Publicació APA 6a. edició cliqueu sobre la icona.  Descarregar PDF

Per descarregar el document complet de RESPONSABILITATS ÈTIQUES cliqueu sobre la icona.  Descarregar PDF

Diagrama Proceso Editorial

Diagrama Procés Editorial

La revista segueix un política de detecció de plagi (policy of screening for Plagiarisms)

NATURALESA DELS TREBALLS

Els treballs han de ser originals i inèdits, preferentment sustentats en una investigació científica i no trobar-se en procés d’examen per part d’una altra revista o publicació simultàniament. Per aquesta raó, s’exigirà un certificat datada i signada per l’autor principal, on s’indiqui expressament que l’article que s’adjunta no ha estat publicat i no està sent examinat per cap altra revista o publicació i, si escau, si està fonamentat en una investigació científica.

És molt important que llegiu atentament els diferents requisits que es donen com a condició prèvia per a la publicació, en cas contrari el manuscrit li serà retornat per no complir les normes. Si té qualsevol dubte relatiu a l’enviament del material escrigui un correu electrònic a info@revista-apunts.com o truqui al +34 93 241 79 89.

ENVIAMENT DE MATERIAL

ES REALITZARÀ SEMPRE A través de la PLATAFORMA ONLINE

El material s’ha d’enviar per l'accés ON-LINE  d’aquesta revista. Per a això haurà de enregistrar-se  previament.

El procés d’enviament de manuscrits consta de 5 passos:

 • 1. COMENÇAMENT: pas on valida la llista de comprovació d’enviament, els autors transfereixen els drets de propietat, i on es poden realitzar comentaris a l’editor.
 • 2. PUJAR ENVIAMENT: pas a on només es puja l’article original (.doc .docx) a revisar.
 • 3. INTRODUIR LES METADADES: pas en el qual s’emplenen les dades personals dels autors i es defineix l’autor de contacte.
 • 4. PUJAR FITXERS COMPLEMENTARIS: en aquest pas es puja:
  • Pàgina de presentació en document de Microsoft Word o similar (evitar PDF). Aquest document serveix per facilitar la tasca del gestor editorial i consta de: dades identificatives, filiació i dades de contacte dels autors, definint l’autor de correspondència i la seva adreça postal (per enviament físic de revista si fos publicada).
  • Certificat d’originalitat seguint la plantilla que la revista subministra. (Descarregar plantilla)
  • Gràfics o imatges en alta qualitat per millorar l’article (optatiu)
 • 5. CONFIRMACIÓ: pas final en el qual es confirma l’enviament.

Especificació dels arxius a remetre a la plataforma ONLINE

Pàgina de presentació

S’ha de remetre un sol exemplar (.doc .docx) en el qual només constaran aquests tres apartats:

 • Títol del treball: 12 paraules com a màxim.
 • Nom i cognoms, filiació, adreça postal i electrònica de TOTS els autors:
  • per ordre d’implicació en el treball.
  • indicant la seva titulació i afiliació institucional o professional, si escau.
 • Designació d’un autor al qui haurà de ser dirigida tota la correspondència, indicant telèfons de contacte,  i direcció electrònica.

Carta de reconeixement d’autoria i declaració de conflictes d’interessos

S’ha d’enviar una carta adreçada al director de la revista, en la qual han de figurar:

 • el títol en castellà o català del treball
 • la secció en la que es sol·licita la publicació
 • la acceptació per els autors del contingut enviat
 • la cessió dels drets de publicació a INEFC, la no publicació prèvia de tot o part del manuscrit i no estar en procés d’acceptació en una altra publicació.

S’inclourà la declaració per cada un dels autors dels potencials conflictes d’interessos que poguessin afectar en relació al treball realitzat.

El primer dels signants serà considerat autor principal i responsable de la comunicació amb el Comitè Editorial de la revista.

Un model de carta de presentació es pot consultar en el següent enllaç.

Per tal de completar la documentació per al seu enviament per correu electrònic la carta de presentació amb les signatures dels autors pot ser escanejada i enviada en format electrònic (preferiblement. pdf).

Article

Per veure l’estructura completa d’un article consultar la següent secció:

A la primera pàgina haurà de constar:

1. Títol de l’artícle. 12 paraules com a màxim.

Sense el nom de l’autor o autors, per tal de poder realitzar la valoració imparcial o “cega”.

2. Resum

Ha d’estar escrit en castellà o català (segons l’original) i en anglès (títol inclòs), de 250 paraules com a màxim . La presentació d’un resum complet, estructurat i comprensiu d’alt nivell lingüístic són requisits imprescindibles per a l’acceptació de l’article al circuit de revisió de la revista. Haurà de ser un resum en què es sintetitzi de manera completa tot l’article tractant de forma breu i comprensiva tots els apartats essencials del mateix i fent èmfasi en les aportacions científiques en relació als altres estudis de l’àrea tractada.

3. Paraules Clau

Després del resum s’han d’escriure les paraules claus, les quals s’utilitzen amb fins de classificació del articles, i d’aquesta manera agilitar la cerca a les bases de dades. Han de ser 6 paraules com a màxim en la llengua original de l’article i en anglès.

A. TIPUS DE COL·LABORACIONS

1. ArticlesPublicacions originals

a) Estudis originals procedents d’una investigació. Treballs en què s’aportin resultats i coneixements d’una investigació original en alguna de les seccions considerades i les seves aplicacions respectives i que no hagin estat publicats anteriorment.

Estructura: aquest tipus d’articles han d’ajustar-se en la mesura del possible als apartats següents (segons permeti el discurs científic de les diferents àrees de coneixement):

 • Títol de l’artícle. 12 paraules com a màxim.
 • Resum: en català i anglès. Amb una extensió màxima de 250 paraules i situat darrere del títol de l’article. Ha de ser estructurat i contenir una descripció breu dels objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de l’article.
 • Paraules clau: en català i anglès (màxim 6).
 • Introducció: ha de contenir la presentació del problema o objecte d’estudi, la finalitat del treball i els objectius de la investigació i un breu estudi de l’estat de la qüestió. Ha de ser concisa i no ha de contenir taules ni figures.
 • Material i mètodes: (“Descripció de les fonts” en treballs de ciències socials i humanitats). Ha de detallar els recursos humans i materials utilitzats en el treball, tot descrivint les seves característiques i criteris de selecció, així com els mètodes i tècniques o fonts emprades. És imprescindible facilitar les dades tècniques i bibliogràfiques precises perquè l’experiència descrita pugui ser duta a terme novament per a una altra investigació. Indiqueu, en recerques amb participants, el nom del Comitè ètic que ha donat el vist i plau de la recerca així mateix com el codi atorgat.
 • Resultats: han de relatar, però no interpretar, les observacions i indagacions efectuades amb els recursos i el mètode utilitzats.
 • Discussió i conclusions: els autors han d’interpretar els resultats obtinguts, relacionar les dades aconseguides amb altres publicacions fonamentades en experiències similars, dirimir sobre la pertinença de la metodologia utilitzada, aportar raons per les quals poden ser vàlids els resultats, establir possibles aplicacions i efectuar suggeriments sobre futurs treballs i noves hipòtesis entorn a la problemàtica abordada.
 • Referències bibliogràfiques: només han d’aparèixer els autors i els treballs citats en el text. Màxim nombre de referències: 25.
 • Apèndixs: si fos necessari se’n poden afegir.
 • Agraïments: quan sigui necessari s’esmentaran les persones (quan la seva contribució intel·lectual en l’article no justifiqui la seva inclusió com a autor), centres i entitats públiques, privades o comercials que hagin col·laborat en la confecció del treball.
 • Extensió: Ajustar-se a un màxim de 4.000 paraules amb excepció del resum, paraules clau, figures, taules, agraïments i referències.

b) Articles de revisió bibliogràfica. Correspon a una revisió crítica sistemàtica de referències bibliogràfiques (llibres, articles, tesis doctorals, actes de congressos) en un determinat període de temps, sobre una temàtica molt delimitada i amb un mètode de selecció determinat. Es donarà preferència a aquells treballs de revisió que se centrin en temes d’actualitat.

Estructura. Aquest tipus d’articles ha de contenir preferentment els apartats següents:

 • Resum: en català i anglès. Màxim 300 paraules. Sense estructurar i col·locat darrere del títol de l’article.
 • Paraules clau: en català i anglès (màxim 6).
 • Introducció: presentació del treball objecte de revisió, justificació i delimitació de l’estudi. Breu anàlisi crítica d’altres revisions bibliogràfiques fetes sobre l’objecte d’estudi definit.
 • Resultats: presentació dels resultats agrupats per categories.
 • Discussió: anàlisi interpretativa dels resultats.
 • Consideracions finals.
 • Referències bibliogràfiques.
 • Extensió: màxim 12 fulls DIN-A4A4, incloent-hi taules i figures.

c) Articles d’opinió (o de debat).  El text s’estructurarà en els apartats que l’autor consideri necessaris per aconseguir una perfecta comprensió del tema desenvolupat.

Estructura. A tall de suggeriment, aquest tipus d’articles ha de contenir preferentment els apartats següents:

 • Resum: en català i anglès. Màxim 150 paraules, ­col·locat després del títol de l’article. Ha d’abordar de manera precisa i argumentada les tres parts bàsiques d’un text raonat mitjançant el mètode hermenèutic: plantejament, nus i desenllaç.
 • Paraules clau: en català i anglès (entre 3 i 6).
 • Plantejament.
 • Nus.
 • Desenllaç.
 • Referències bibliogràfiques: només han d’aparèixer els autors i referències bibliogràfiques citades en el text.
 • Extensió: màxim 8 fulls DIN-A4.

2. Resums de tesis doctorals

Els resums de tesis doctorals enviades han de tenir un màxim de 200 paraules i constaran dels elements informatius següents:

 • Títol complet.
 • Data de lectura (dia/mes/any).
 • Nom i cognoms de l’autor i del director (autors, directors) , càrrec ocupat i institució a què pertanyen.
 • Adreça electrònica i adreça postal de correspondència de l’autor.
 • El títol i les paraules clau han d’estar en l’idioma original de la tesi i en llengua anglesa.
+B. NORMES EDITORIALS DE FORMAT

Per sotmetre a avaluació preliminar un manuscrit susceptible de publicar a Apunts. Educació Física i Esports és necessari que el text s’ajusti a les condicions de format i contingut mínims que s’exposen a continuació:

 • Idioma: els manuscrits seran enviats en castellà o català. També poden enviar-se en anglès (en aquest cas s’haurà d’adjuntar també la traducció corresponent del manuscrit en castellà o català).
 • Títol: és un breu resum del contingut, ha de ser precís i cal que representi amb exactitud l’estudi que encapçala. Ha d’incloure’s també la traducció a l’anglès. El títol de l’article ha d’estar alineat al centre, en negreta i amb una grandària de lletra de 14 punts. 12 paraules com a màxim.
 • Autors: nom i cognoms, institució, titulació bàsica i ciutat dels autors; nom, adreça postal, correu electrònic, fax i telèfon de l’autor encarregat de rebre la correspondència. Cal indicar si l’estudi ha estat finançat per alguna institució (beca, programa) o ha estat presentat prèviament en un congrés; en aquest cas cal indicar-ne el nom, la data i el lloc de realit­zació.
 • Resum: breu síntesi del contingut que ha d’in­cloure tots els elements essencials de l’article per a la seva comprensió i primera valoració. Ha d’estar escrit amb llenguatge clar i directe i indicar la finalitat del treball, els objectius de l’estudi i els seus resultats. S’ha d’incloure la seva traducció a l’anglès (abstract).
 • Paraules clau (entre 3 i 6): han de seguir un ordre establert i ajudaran a indexar l’article en les bases de dades. Les paraules clau s’han de traduir a l’anglès (keywords).
 • Nombre màxim de paraules i pàgines del manuscrit: Ajustar-se a un màxim de 4.000 paraules amb excepció del resum, paraules clau, figures, taules, agraïments i referències; 12 pàgines  per a les revisions bibliogràfiques i 8 pàgines per als articles d’opinió. Incloses la bibliografia, taules i figures. El text s’escriurà amb un interlineat doble.
 • Arxiu: cal editar el document en Microsoft Word o similar, amb document final en extensió .doc, en tipografia Times New Roman, 12 punts, i presentar-se amb un format de sagnia per als costats superior, inferior, dret i per al costat esquerre de 2,54 cm. Els diversos apartats en què es divideixi l’article s’han de presentar alineats a l’esquerra i amb un grandària de lletra de 12 punts i en negreta (no subratllats). Les pàgines o folis del document enviat no han d’incloure text als encap­çalaments ni peus de pàgina.
 • Il·lustracions, figures: totes les il·lustracions (gràfics) han d’estar optimitzades en format jpg, png o gif i acompa­nyades d’un peu explicatiu.
 • Quadres i taules: han de portar un títol o enunciat que correspongui al seu contingut; en cas de necessitar explica­cions per símbols, sigles o abreviatures, aquestes aniran al peu de la taula o del quadre. Totes les taules i els quadres han d’anar numerats i estar dins el text al lloc que els correspongui i no al final de l’article. S’han d’adapta a les normes APA 6a edició.
 • Notes aclaridores: han d’inserir-se al final del document, no al peu de pàgina; han d’anar numerades en ordre consecutiu i amb números aràbics. Les referències bibliogràfiques no han d’incloure’s com a notes, ja que aquestes han d’aparèixer en la llista al final de l’article.


Llista de referències bibliogràfiques:
tots els autors i referències bibliogràfiques citades en el text han d’estar incloses en una llista al final del treball. El format de les referències bibliogràfiques ha de seguir les normes adoptades per l’American Psychological Association (APA) 6a edició.

Exemples

Llibre

 • Cognom de l’autor (autors), inicials del nom. (data). Títol del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: editor.

Fraisse, P. (1967). La Psychologie du Temps. París: PUF.

Capítol de llibre

 • Cognom de l’autor (autors), inicials del nom. Títol del capítol. A Autor del llibre (inicial del nom i cognom), Títol del llibre (en cursiva) (pàgines). Lloc d’edició: editor.

Elias, N. (1992). La génesis del deporte como problema sociológico. A A. N. Elias & E. Dunning (Eds.), Deporte y ocio en el proceso de civilización (pàg. 157-184). Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

Article de revista

 • Cognom de l’autor (autors), inicials del nom. (Any). Títol de l’article. Nom de la revista, volum (en cursiva) (número de la revista), pàgines. doi (si en disposa).

Luis, V., Reina, R., Sabido, R., & Moreno, F. J. (2012). Comportament visual i resposta de ­reacció en tennis segons el tipus i direcció del cop. Apunts. Educació Física i Esports (107), 61-68. doi: 10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2012/1).107.06

Article de diari

 • Cognom de l’autor (autors), inicials del nom. (Data de publicació). Títol de l’article. Nom del diari (en cursiva), pàgines.

Schwartz, J. (30 de setembre de 1993). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pàg. 3-5.

Tesi doctoral

 • Cognom de l’autor (autors), inicials del nom. (Any). Títol de la tesi doctoral o de mestratge (en cursiva) (Tesi doctoral o de mestratge inèdita). Nom de la institució, Lloc.

Gutiérrez, D. (2008). Desarrollo del pensamiento táctico en edad escolar (Tesi doctoral inèdita). Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real.

Documents en línia

 • Cognom de l’autor (autors), inicials del nom. (Data de publicació). Títol de l’article. Nom de la publicació (en cursiva), volum (número). Recuperat de www.xxxxxxxGarrido, R. P., González, M., & Pérez San Roque, J. (abril, 2004). Valoración de la antropometría en atletas de élite de la provincia de Alicante. Revista Digital Buenos Aires (Argentina), 10(71). Recuperat de www.efdeportes.com/efd71/antrop.htm

Actes de congressos i simposis

 • Publicades en un llibre: cognom de l’autor (autors), inicials del nom. (Data). Títol del capítol. A Editor del llibre (inicial del nom i cognom), Títol del llibre (en cursiva) (pàgines). Lloc de edició: editor.

Katz, I. Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007), A multi-touch surface using multiple cameras. A J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pàg. 97-108). Berlín, Alemanya: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-540-74607-2_9

 • Publicades en publicacions periòdiques: cognom de l’autor (autors), inicials del nom. (Data de publicació). Títol del article. Nom de la publicació (en cursiva), volum (en cursiva) (número), pàgines.

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 105(34), 12593-12598. doi:10.1073/pnas.0805417105

Cites i referències dins el text: segons Normes APA 6a edició.

+C. POLÍTICA DE REVISIÓ

El Consell Editorial es reserva el dret de retornar als autors els articles que no compleixin amb les normes editorials especificades en aquest document abans de ser sotmès a la primera avaluació de selecció.

Els treballs que no presentin novetats significatives o confirmatives importants de teories vigents en els àmbits temàtics de què tracta la revista, es retornaran per falta de rellevància científica i no passaran al circuit de revisió.

Tots els treballs acceptats inicialment pel Consell Editorial per a avaluació al circuit de revisió seran sotmesos al mateix procés de revisió per parells (peer review), sota la modalitat de “doble cec”. En cas de discrepància entre els dos revisors de l’article avaluat, s’assignarà un tercer revisor.

Per assegurar la integritat del procés de “doble revisió cega” feta per experts per a aquesta revista, és necessari que els autors s’esforcin a evitar que sigui coneguda la seva identitat i filiació institucional. Es recomana que abans de fer l’enviament del manuscrit, els autors s’assegurin de fer els passos següents respecte al text i a les propietats de l’arxiu: els autors del document han d’eliminar els seus noms del text i també qualsevol referència a les seves filiacions que pogués identificar-los; també és necessari procurar que no hi hagi cap referència seva als arxius de suport del document.

Després de l’acceptació del text original, aquest és remès als parells acadèmics que, d’acord amb la taula d’avaluació (disponible a www.revista-apunts.com/media/full_avaluacio.pdf) valoraran la rellevància de l’article; els aspectes formals; el rigor dels seus continguts; la metodologia utilitzada, i possibles aplicacions. Els revisors dictaminaran la conveniència de la seva publicació quasi sense canvis, la publicació amb canvis i modificacions notables o el rebuig del treball per a la seva publicació en la revista. En tots els casos els revisors aportaran suggeriments, matisos i comentaris dirigides a l’autor i a l’editor.

L’autor de correspondència rebrà de manera anònima les valoracions, els suggeriments i el dictamen que procedeixin de l’article avaluat.

Després del procés descrit, i si l’article és acceptat per a la seva publicació, el Consell Editorial podrà fer les observacions pertinents finals que l’autor haurà d’atendre de manera precisa i retornar el treball amb promptitud. Aquestes modificacions hauran de limitar-se només a allò que indiqui el Consell Editorial. En cas de nous canvis per descobertes posteriors, s’hauran de comunicar a l’equip editorial de la revista.

Acceptat l’article definitivament, abans de la seva publicació es remetran les proves de galerades a l’autor de la cor­respondència que haurà de revisar-les en un termini màxim de quatre dies.

El període estimat de revisió és el temps de periodicitat de la revista, comptant des del moment que es notifica la recepció de l’article a l’autor.

+D. DRETS D’AUTOR

Els drets d’autor dels articles publicats a Apunts. Educació Física i Esports són propietat de la revista i no podran ser reproduïts parcialment o totalment sense permís del Consell Editorial de la Revista.

Responsabilitats

La Revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades pels autors dels articles o col·laboracions.

La Revista no té sota el seu control ni es fa responsable dels enllaços i hipertext que, en alguns articles, possibilitin l’accés a prestacions i serveis oferts per tercers en altres llocs web.

+E. CERTIFICAT D’ORIGINALITAT

Els textos candidats a articles han de ser inèdits i originals i no poden trobar-se en procés d’examen de manera simultània per a la seva publicació en altres revistes o òrgans editorials. A l’efecte l’autor/a principal remetrà al costat del text original una certificació datada i signada, d’acord amb el document disponible per a descàrrega en el nostre web:

Certificat d’Originalitat

Caldrà indicar, a més del que s’ha esmentat abans, l’absència de plagi i si el text procedeix d’una investigació original o un altre treball de caràcter empíric o profes­sional.

+F. RESPONSABILITATS ÈTIQUES

No es publicaran textos amb continguts que promoguin algun tipus de discriminació social, racial, política, sexual o religiosa.

Quan es descriguin experiments duts a terme en éssers humans o animals, s’han d’indicar si els procediments seguits són conformes a les normes ètiques vigents.

Els articles que hagin obtingut un ajut econòmic o financer per publicar han de disposar del permís de la institució corresponent.

La Revista no accepta material publicat prèviament. Els autors són responsables d’obtenir els permisos oportuns per reproduir parcialment el material (text, taules o figures) d’altres publicacions així com citar correctament la seva procedència.

Si es comprova que s’ha enviat a aquesta Revista un article amb plagis parcials o totals d’un altre treball, serà automàticament rebutjat i els seus autors estaran vetats per publicar en el futur a Apunts. Educació Física i Esports.

Per descarregar el document complet de RESPONSABILITATS ÈTIQUES cliqueu sobre la icona.  Descarregar PDF

+G. CONFLICTE D’INTERESSOS

La Revista requereix els autors que declarin qualsevol associació comercial que pugui implicar un conflicte d’interessos en relació amb l’article remès.

+H. AUTORIA

En la llista d’autors signants només han de figurar aquelles persones que han contribuït intel·lectualment al desenvolupament del treball. Com a norma orientativa, l’autor ha de complir els requisits següents:

 1. Haver participat en la concepció i realització del treball que ha donat com a resultat l’article proposat.
 2. Haver participat en la redacció del text i en les possibles revisions.
 3. Haver aprovat la versió que finalment serà publicada.

La Revista declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l’autoria dels treballs que es publiquen a Apunts. Educació Física i Esports.

+I. CONSENTIMENT INFORMAT

Els autors han d’esmentar en la secció de mètodes que els procediments utilitzats en els pacients, alumnes i controls han estat duts a terme després de l’obtenció d’un ­consentiment informat.

Return to Top ▲Return to Top ▲