Hemeroteca > Número 122 > Minimització dels impactes mediambientals en els esdeveniments esportius en el medi natural: les marxes de bicicleta tot terreny

Minimització dels impactes mediambientals en els esdeveniments esportius en el medi natural: les marxes de bicicleta tot terreny

Estela Inés Farías Torbidoni

Farías Torbidoni, E. I. (2015). Minimization of Environmental Impacts at Sports Events in the Countryside: Mountain Bike Competitions. Apunts. Educación Física y Deportes, 122, 68-80. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.08

Resum

La pràctica de qualsevol mena d’activitat fisicoesportiva en el medi natural pot provocar diferents nivells d’impacte sobre el medi en què es duen a terme. El ràpid creixement d’esdeveniments esportius desenvolupats en el medi natural, com el cas que ens ocupa: marxes o proves de bicicleta tot terreny (BTT) o Mountain Bike (MTB), posa de manifest la necessitat de reflexionar i treballar entorn de la posada en marxa d’accions que ajudin a frenar o, si més no, minimitzar, els impactes o afeccions mediambientals negatius ocasionats per la realització d’aquest tipus d’esdeveniments. A partir d’una revisió bibliogràfica i una sistematització de la informació que s’hi ha recollit, aquest article destaca l’existència de dos grans blocs d’impactes o afeccions mediambientals claus que requereixen de la nostra atenció: pèrdua de la cobertura vegetal i procés d’erosió del sòl. A partir d’aquí, es proposen algunes recomanacions pràctiques preventives; com la d’evitar la creació de nous trams d’itineraris en el disseny dels diferents recorreguts o, en el cas de fer-ho, aspectes bàsics que cal considerar.

Paraules Clau

activitats fisicoesportives en el medi natural, minimització d’impactes mediambientals, esdeveniments esportius, marxes de bicicleta tot terreny (BTT) o Mountain Bike (MTB)
Return to Top ▲Return to Top ▲