Hemeroteca > Número 139 > Relació entre violència escolar, esportivitat i responsabilitat personal i social en estudiants

Relació entre violència escolar, esportivitat i responsabilitat personal i social en estudiants

Bernardino J. Sánchez-Alcaraz, Borja Ocaña-Salas, Alberto Gómez-Mármol, Alfonso Valero-Valenzuela

Sánchez-Alcaraz, B. J., Ocaña-Salas, B., Gómez-Mármol, A., & Valero-Valenzuela, A. (2020). Relationship between School Violence, Sportspersonship and Personal and Social Responsibility in Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 65-72. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.09

Resum

La finalitat d’aquest estudi és conèixer els nivells d’esportivitat, violència escolar quotidiana i responsabilitat personal i social en els estudiants de primària i secundària. La mostra va estar composta per 672 estudiants (382 nois i 290 noies), amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys d’edat (M + DE = 13.99 + 1.75), de 16 centres educatius de la regió de Múrcia. Els participants pertanyien a 6è de primària i 3r d’ESO i van emplenar la versió espanyola de l’Escala multidimensional d’orienta­cions a l’esportivitat per a mesurar aquesta variable; el Qüestionari de violència escolar quotidiana; i la traducció a l’espanyol del Qüestionari personal i social, Responsibility Questionnaire, per a mesurar aquesta variable. Els resultats van mostrar uns nivells mitjans-alts en esportivitat, uns índexs baixos en violència patida davant de violència observada, els valors de la qual són mitjans-alts i, uns nivells alts quant a la responsabilitat, amb valors superiors en responsabilitat social. Es van trobar relacions positives i significatives entre les cinc dimensions d’esportivitat amb les dues dimensions de responsabilitat. D’altra banda, les dimensions de violència patida i observada van correlacionar negativament i significativament amb les cinc dimensions d’esportivitat i les dues dimensions de responsabilitat. D’aquesta manera, se suggereix la implementació de models pedagògics orientats a l’educació en valors com la responsabilitat o l’esportivitat per a poder reduir la violència escolar.

Paraules Clau

educació en valors, educació física, Bullying, convivència escolar
Return to Top ▲Return to Top ▲