Hemeroteca > Número 141 > Currículum ocult en educació física: un estudi de cas

Currículum ocult en educació física: un estudi de cas

Alexandra Valencia-Peris*, Joan Salinas-Camacho, Daniel Martos-García  

Valencia-Peris, A., Salinas-Camacho, J., & Martos-García, D. (2020). Hidden Curriculum in Physical Education: A Case Study. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, -1. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.04

Resum

L’objectiu fonamental d´aquest estudi sobre el currículum ocult (CO) no és solament entendre una experiència escolar, sinó comprendre a nivell general la relació que hi ha entre l’escolarització i la societat. Aquest estudi pretén explorar quines ideologies es transmeten mitjançant el CO en l’assignatura d’Educació Física (EF) a partir d´una classe d’Educació Secundària. S’emprà un mètode etnogràfic arreplegant informació a partir de l’observació participant i d’entrevistes semi-estructurades, una al professor i set a alumnes seleccionats pel seu rol dins del grup o per protagonitzar algunes situacions d’interès observades. El procés d’anàlisi qualitativa de les dades va consistir en la reducció d’informació en base a criteris temàtics, l’exposició i comentari de les dades i la verificació de conclusions. De les principals troballes es desprèn que tant l’alumnat com el professorat, encara que de forma diferenciada, atorgaven a l’EF una visió instrumentalista que s’allunya de les funcions, reptes i competències que se li pressuposen en l’actualitat. D’altra banda, tant l’alumnat com el professorat percebien que l’esforç personal és el factor que més condicionava l’avaluació, encara que el professor s’emmarcava clarament en un discurs propi de la ideologia del rendiment. Aquest prioritzava un correcte i normalitzat funcionament de la sessió davant els incidents individuals que pogueren sorgir durant aquesta, arribant a ignorar-los per a poder continuar dirigint al grup. Són situacions com aquesta les que poden condicionar la participació i motivació de l’alumnat en les classes d’EF, al percebre aquest pors i inseguretats derivades del judici públic que es desprèn de les seues intervencions motrius.

Paraules Clau

professorat, pedagogia, ideologia del rendiment, salutisme
Return to Top ▲Return to Top ▲