Hemeroteca > Número 79 > La construcció social i cultural del lideratge en l’esport

La construcció social i cultural del lideratge en l’esport

David J. Moscoso Sánchez

Moscoso Sánchez, D. J. (2005). The social and cultural construction of leadership in sports. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 5-12.

Resum

L’esport ha estat un espai social objecte d’estudi des de mitjan del segle passat. Avui, encara podem trobar-nos algunes llacunes que impedeixen de moure’ns amb claredat entre els elements que intervenen en la seva construcció. El lideratge pot ser un exemple representatiu. La seva anàlisi ha passat desapercebuda durant aquest temps i, tanmateix, constitueix una peça elemental per com-prendre com es construeix l’espai social de l’esport. En aquest article, la seva interpretació no solament ens permetrà d’explorar un camp d’acció social concret, l’esportiu, sinó tota una història de l’home, que aquí serà la història de l’home esportiu. Des d’una perspectiva fenomenològica, pretenem d’aclarir aquí quins són els elements que intervenen en la seva construcció i les funcions socials que exerceix, segons les diferents coordenades espaciotemporals.

Paraules Clau

Lideratge, Psicosociologia, Fenomenologia, Estructura, Esport.
Return to Top ▲Return to Top ▲