Hemeroteca > Número 79 > L’ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar Explicació i bases d’un model

L’ensenyament integrat tecnicotàctic dels esports en edat escolar Explicació i bases d’un model

Víctor López Ros / Francisco Javier Castejón Oliva

López Ros, V., & Castejón Oliva, F. J. (2005). Integrated teaching of technical-tactic sports during school years. Apunts. Educación Física y Deportes, 79, 40-48.

Resum

Les propostes sobre l’ensenyament dels esports amb presència tècnica i tàctica han revelat importants aportacions en els últims anys. Des de l’ensenyament comprensiu (derivat del terme Teaching games for understanding o TgfU), han estat suggerides diferents línies d’actuació, entre les quals destaquem l’ensenyament integrat, l’anàlisi i reflexió del qual ara ens ocupa. Entenem que ha transcorregut prou temps com per comprovar en quina mesura les aportacions i aclariments, tant des de la teoria com des de les proves empíriques, ens ajuden a comprendre encara millor aquesta forma integrada d’ensenyar l’esport.

Paraules Clau

Construcció del coneixement, Ensenyament comprensiu de l’esport, Ensenyament integrat tecnicotàctic de l’esport
Return to Top ▲Return to Top ▲