Hemeroteca > Número 71 > Les proves d’aptitud física en l’avaluació de l’educació física de l’ESO

Les proves d’aptitud física en l’avaluació de l’educació física de l’ESO

Emilio J. Martínez López / M.ª Luisa Zagalaz Sánchez / Daniel Linares Girela

Martínez López, E. J., Zagalaz Sánchez, M. L., & Linares Girela, D. (2003). Physical aptitude tests in Physical Education evaluation of the ESO. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 61-77.

Resum

L’avaluació de les capacitats físiques de l’individu ha proporcionat durant molts anys diferents alternatives d’aplicació, tot i que el seu principal objectiu s’ha focalitzat en el rendiment esportiu, l’Educació Física Escolar i, més recentment, en els efectes beneficiosos relacionats amb la salut de les persones. A hores d’ara, en el camp de l’Educació Física, l’avaluació de la condició física dels adolescents presenta algunes controvèrsies sobre la idoneïtat de portar a terme aquesta valoració de capacitats mitjançant tests motors, o fer prevaler-ne l’estimació mitjançant l’observació del rendiment físic de cada subjecte en el transcurs de les classes. Aquest article presenta un estudi encaminat a determinar l’estat actual de l’avaluació de la condició física dels adolescents d’ESO i 1r de Batxillerat i a precisar, dins d’aquest camp, les proves d’aptitud física més adequades per portar a terme la valoració esmentada. La investigació s’ha fonamentat sobre tres puntals determinants: a) Estudi de proves: s’han consultat 167 tests d’aptitud física, classificats en qualitats físiques bàsiques (Resistència, Força, Velocitat i Flexibilitat) i qualitats perceptiu motrius i resultants (Agilitat, Coordinació i Equilibri) que poden ser aplicades en aquestes edats de l’adolescència, s’han triat seguint criteris de fiabilitat, objectivitat i validesa, així com per les seves característiques d’economia, normalització, ‘comparabilitat’ i utilitat. b) Estudi de llibres de text: s’han analitzat les proves recomanades per a l’avaluació de la condició física als llibres de text de 10 editorials de caràcter nacional, que els incorporen en el seu projecte editorial d’educació secundària. c) Enquesta a professorat: mitjançant un qüestionari s’ha recollit l’opinió de 169 professors d’Educació Física que imparteixen classes en educació secundària. Els ítems han versat sobre el coneixement i aplicació del professorat a les classes d’Educació Física de les 168 proves analitzades a l’apartat a). Aquesta estructura ens ha permès d’encreuar les dades, assignant una valoració màxima d’un 33,3% a cada una de les proves (167) en els seus apartats a), b) i c) del paràgraf anterior; i presentar ordenadament en el full de càlcul Excel 2000 els resultats de cada test. Finalment, s’ofereixen les conclusions finals i les tres proves més recomanades en cada una de les qualitats físiques bàsiques i motrius.

Paraules Clau

Avaluació, Aptitud física, Valoració, Educació Física, Test, Proves d’aptitud física
Return to Top ▲Return to Top ▲