Hemeroteca > Número 27 > Les lleis de l'esport: exponents de realitats i polítiques sócio-esportives diferents

Les lleis de l'esport: exponents de realitats i polítiques sócio-esportives diferents

Joan Carles Burriel i Paloma

Resum

L'anàlisi de la legislació esportiva ha estat i és l'objecte d'interès de nombrosos treballs. En aquest article es vol donar una altra visió de l'estudi de les normatives legals, una forma d'aproparnos al contingut dels textos jurídics, copsant-ne els elements més importants i relacionant-los amb el context polític, social i esportiu del moment en què foren promulgats. La hipòtesi de partida d'aquest treball és el convenciment que tota llei, al marge de l'interès per regular la matèria motiu de l'elaboració de la norma, té, sempre, com a rerafons, unes prioritats quant a intervenir específicament en aspectes determinats de la matèria regulada, i una intencionalitat o postura política lligada a l'objectiu específic de la llei. Aquesta intencionalitat pot ser específicament de política esportiva o pot ser, com es veurà en algun cas, un complement a una política de caire més general.

Paraules Clau

legislació esportiva estatal, legislació esportiva autonòmica.
Return to Top ▲Return to Top ▲